stolpa

iz stolpa sem mi zvon, iz stolpa sem ipavec