zastavo

abrafaxi pod črno zastavo, abrafax pod crno zastavo